Standardside

VEDTÆGTER for Frederikssund Filmklub for Børn og Unge.

 

§ 1 Navn

 

Klubbens navn er: Frederikssund Filmklub for Børn og Unge

 

Klubbens hjemsted er: Frederikssund.

 

 

§ 2 Formål

 

Frederikssund Børnefilmklubs formål er, med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel,

 

 • at udvikle børn og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt
 • at sikre børn og unge adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu
 • at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier
 • at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund.

 

Filmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter inden for det kulturelle felt.

Frederikssund Filmklub for Børn og Unge er en non-commerciel klub, der ikke drives med gevinst for øje. Et evt. overskud på filmforevisningerne anvendes udelukkende til foreningens eget formål.

 

 

§ 3 Medlemmer

 

Som medlemmer optages børn og unge. Børn, der er medlemmer af klubben, kan have stemmeret ved deres forældre.

Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med interesse for filmklubarbejdet. .

§ 4 Medlemskontingent

 

Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.

Medlemskontingentet giver ret til at deltage i klubbens filmforevisninger og andre arrangementer efter nærmere bestemte retningslinier.

 

 

§ 5 Generelforsamling

 

Generelforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til § 3 optagne medlemmer eller deres forældre.

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. maj, indvarsles i filmprogrammet, ved opslag i biografen og evt. ved skriftlig indkaldelser delt ud i biografen ved  sæsonens sidste forestilling.

 

§ 6 Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter
 6. Valg af  af 2 bilagskontrollanter
 7. Eventuelt

 

 

§ 7 Forslag

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

 

§ 9 Bestyrelsen

 

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Børn og unge kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 

Klubben tegnes af bestyrelsens formand og kasserer.

 

Bestyrelsen er valgt for 2 år. Suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted. På lige årstal afgår 3 medlemmer og på ulige 2 medlemmer. Fra bestyrelsesmøder tages et referat, der underskrives af formanden.

 

 

§ 10 Foreningens regnskabsår

 

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december

 

 

§ 11. Vedtægtsændring, opløsning

 

Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, der skal gå til et almennyttigt formål.

 

Ændret den 11. marts 2017.